Размер на текста: - | +

Системa за управление

„РВП Илиенци" ЕООД е разработило, внедрило и поддържа сертифицирана система за управление в съответствие с:
международен стандарт ВS ЕN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството”, - Сертификат № QMS 0112606-02/14.09.2018 г.;
международен стандарт ISO 14001:2004 “Системи за управление на околната среда”, - Сертификат № EMS 23080-04/14.09.2018 г. ;
спецификация ОHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд”, - Сертификат № OHS 23080-03/02.02.2020 г.
удостоверение от МТИТС
свидетелство от НИИТ.


Политика  по  управление

Икономическият успех на предприятието може да се осигури само, ако се спазват правилата за сътрудничество, отговорностите, пълномощията и тяхното взаимодействие. Всеки сътрудник трябва да бъде привлечен в тази Интегрирана система за управление и се приканва да сътрудничи за подобряването на нашите методи и организация на работа.
Ние схващаме управлението на качеството като водещ инструмент за постигане на следните цели:
В предприятието:
» пълно удовлетворяване изискванията на потребителите;
» повишаване качеството на продуктите за намаляване на рекламациите;
» спазване на всички законови изисквания, отнасящи се за създаваните продукти;
» поддържане на обратна връзка с потребителите и коректни следдоговорни искания;
» оптимизиране и подготовка на процесите за повишаване на производителността;
» подобрена вътрешна комуникация и работа в екипи;
» участие и мотивация на служителите и работниците;
» водене на документация за осигуряване проследимост на процесите;
» предотвратяване на нараняванията и заболяванията, непрекъснато подобряване на здравословните и безопасни условия на труд;
» изпълнение на нормативните изисквания относно управлението на ЗБУТ и значимите аспекти на околната среда;
» предотвратяване на замърсяването и подобряване на околната среда;


Извън предприятието:
» подобрени позиции на търговете за възлагане изпълнението на поръчки;
» удовлетворени клиенти и заинтересовани страни;
» подобрени правни позиции;
» подобрена работа с доставчиците;

Цели и политика  по  качеството, околната среда  и  ЗДРАВОСЛОВНИТЕ  И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Качеството на дейността ни е най-решаващият фактор за нашето предприятие. Под качество ние разбираме:

» изпълнение изискванията на клиентите ни, в рамките на специфичните норми и предписания на нормативната база;
» да избягваме грешките, да ги анализираме и се учим от тях;
» организацията ни трябва да отговаря на изискванията за управление на качеството на всички работни нива;

Качеството в работния процес за нас е:
» Установяване на отговорности и пълномощия;
» Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на всички наши работници и специалисти;
» Постоянно подобряване качеството на дейността ни;
» Усъвършенстване на вътрешната комуникация и комуникацията с нашите възложители.
Контрол на хода на работния процес, чрез редовни проверки и оценки на нашите обекти, механизацията и администрацията.   
Визията на нашата организация е:
» Да продължи да бъде регионален лидер в ремонта и възстановяването на железопътните обекти;
» Да използва опита и уменията на своите работници и специалисти, както и специализираната механизация за работа извън пределите на страната.
Ценностите на колектива и ръководството на нашата организация са:
Хората- Работещите и акционерите в дружеството са източника на силата му. Те определят жизнеспособността на дружеството.
Клиентите - Основните усилията на дружеството са насочени към клиентите. Техните изисквания и очаквания са неговите цели.
Качеството - Качеството осигурява конкурентоспособността и жизнеспособността на РВП Илиенци ЕООД.
Обществото - Дружеството е част от обществото. Потребностите на обществото са потребности  и  на  дружеството.
Природата – Процесите в дружеството следва да се планират и изпълняват така, че да предпазват природата и околната среда от вредните въздействия на производствената дейност.
Стратегията на провежданата от ръководството на РВП Илиенци ЕООД политика е извършването на строителни, ремонтни и възстановителни дейности, съответстващи на изискванията и очакванията на законодателството и всички заинтересовани страни.
Колективът ще работи активно за подобряване процесите на ИСУ  и  постигането на следните  цели на дружеството:

» поддържане и усъвършенстване на  Интегрираната система за управление ;
» да повишаваме оценката за удовлетвореност на нашите клиенти;
» да повишим броя на спечелените поръчки;
» да увеличим броя на нашите клиенти;
» да разширим пазарният си дял, като заемем нови пазарни ниши;
» да подобрим качеството на извършваните строителни, ремонтни и възстановителни работи;
» да намалим броя на доработките по време на основната дейност;
» да намалим броя на рекламациите в гаранционния и извънгаранционните срокове;
» да намалим изразходваните финансови средства за гаранционно поддържане на предадените обекти;
» да повишим квалификация на работниците и специалистите заети в предприятието, чрез преминаване на курсове за квалификация и преквалификация;
» да увеличим процентът на квалифицираните сътрудници, спрямо неквалифицираните;
» да преструктурираме и рационализираме дейностите в дружеството;
» да повишим възвращаемостта от дейността на дружеството;
» да разширим дейността си извън границите на България;
» да увеличим броя на дадените от клиентите ни референциите за работата ни;
» да изпълняваме приложимите нормативни изисквания относно значимите аспекти на околната среда;
» стриктно изпълнение на нормативните изисквания относно управление на риска на работните места;
» предприемане на ефективни мерки за овладяване и отстраняване на опасностите на работните места;
» намалим отсъствията от работа поради трудови злополуки или временна нетрудоспособност;
» намалим разходите за компенсация на работещите при неблагоприятни условия на труд;

Съществен фактор за постигане на целите на политиката по качеството е ефективно внедрената и поддържана  Интегрирана система за управление,  обединяваща международните стандарти ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството", ISO 14001:2004 "Системи за управление на околната среда" и спецификация ohsas 18001:2007 "Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд".
Ръководството е убедено, че колективът на нашето дружество ясно съзнава ролята на качеството, като фактор за развитието и просперитета на дружеството и е уверено, че всички работници и служители съобразно своите компетенции и възможности ще се включат активно в поддържането и ефективното действие на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ