Размер на текста: - | +

Технологичен ред на строителните и монтажни работи

Геодезия
Строителните и монтажни работи по железния път започват с трасиране, репериране, монтаж и стабилизиране на реперните знаци.  В прав участък реперните знаци се поставят от дясната страна по посока на движение на метросъставите, а в криви участъци от страна на външната релса.
Монтаж на релсотраверсовата скара.
   - Разнасяне на релсите
   - Разкарване на траверсите
Стабилизиране на пътя по ос и ниво.
Бетонови работи.
Направа на безнаставов релсов път по алуминотермитен способ.
Безопасност.
   - Застрашен персонал
   - Предпазни мерки против инциденти
   - Анализ на възможните повреди на използваната техника и как да се отстранят
Опазване на околната среда
По време на строителните работи, шумът който се генерира от работата на строителните машини не трябва да надвишава 60 dB/A.